Hotline: (0258) 3813 758
CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG THÁNG 08/2022
11/08/2022
Trung tâm Bảo tồn di tích công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao thuê tài sản công tháng 08/2022
CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG THÁNG 07/2022
21/07/2022
Trung tâm Bảo tồn di tích công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao thuê tài sản công tháng 07/2022
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG NĂM 2022
12/07/2022
Trung tâm Bảo tồn di tích công khai dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH QUÝ II/2022
12/07/2022
Ngày 11/7/2022, Trung tâm Bảo tồn di tích công khai dự toán thu chi ngân sách Quý II/2022
CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG THÁNG 06/2022
22/06/2022
Trung tâm Bảo tồn di tích công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao thuê tài sản công tháng 06/2022
CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG THÁNG 05/2022
30/05/2022
Trung tâm Bảo tồn di tích công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao thuê tài sản công tháng 05/2022
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ
05/05/2022
Ngày 04/05/2022, Trung tâm Bảo tồn di tích ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021
29/04/2022
Ngày 26/4/2022, Trung tâm Bảo tồn di tích đã ban hành Quyết định số 244/QĐ-BTDT về việc Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH QUÝ I/2022
12/04/2022
Ngày 11/04/2022, Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa công khai dự toán thu chi ngân sách Quý I/2022
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022
09/03/2022
Ngày 09/3/2022, Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 145/QĐ-BTDT về việc Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 của TTBTDT tỉnh Khánh Hòa
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021
25/02/2022
Ngày 25/02/2022, Trung tâm Bảo tồn di tích công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2021
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ
16/02/2022
Ngày 15/02/2022, Trung tâm Bảo tồn di tích ban hành Quyết định số 94/QĐ-BTDT về việc Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa