Hotline: (0258) 3813 758
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC CƠ SỞ DỮ LIỆU DÙNG CHUNG TỈNH KHÁNH HÒA
30/11/2023
Ngày 06/11/2023, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2652/QĐ-UBND về việc Ban hành danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Khánh Hòa
QUY CHẾ QUẢN LÝ, THU CHI TIỀN CÔNG ĐỨC, TÀI TRỢ TẠI DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA THÁP BÀ PONAGAR 2023
07/09/2023
Ngày 07/9/2023, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2123/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy chế quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ tại Di tích lịch sử văn hóa Tháp Bà Ponagar
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2023
15/05/2023
Ngày 15/5/2023, Trung tâm Bảo tồn di tích ban hành Quyết định số 354/QĐ-BTDT về việc Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa
KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH KHÁNH HOÀ NĂM 2023
22/03/2023
Ngày 23/02/2023, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 1533/KH-UBND về việc Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2023
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023 CỦA TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH TỈNH KHÁNH HÒA
03/03/2023
Ngày 03/3/2023, Trung tâm Bảo tồn di tích ban hành Quyết định số 132/QĐ-BTDT về việc Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa
KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023 CỦA TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH TỈNH KHÁNH HÒA
03/02/2023
Ngày 03/02/2023, Trung tâm Bảo tồn di tích ban hành Quyết định số 71/QĐ-BTDT về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ
05/05/2022
Ngày 04/05/2022, Trung tâm Bảo tồn di tích ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022
09/03/2022
Ngày 09/3/2022, Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 145/QĐ-BTDT về việc Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 của TTBTDT tỉnh Khánh Hòa
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ
16/02/2022
Ngày 15/02/2022, Trung tâm Bảo tồn di tích ban hành Quyết định số 94/QĐ-BTDT về việc Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa
KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022 - TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH TỈNH KHÁNH HÒA
26/01/2022
Ngày 26/01/2022, Trung tâm Bảo tồn di tích ban hành Quyết định số 63/QĐ-BTDT về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của TTBTDT tỉnh Khánh Hòa
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021
06/12/2021
Ngày 05/4/2021, Trung tâm Bảo tồn di tích ban hành Quyết định số 67/QĐ-BTDT về việc Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021
06/12/2021
Ngày 04/02/2021, Trung tâm Bảo tồn di tích ban hành Quyết định số 33/QĐ-BTDT về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Trung tâm Bảo tồn di tích