Hotline: (0258) 3813 758

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC CƠ SỞ DỮ LIỆU DÙNG CHUNG TỈNH KHÁNH HÒA

30/11/2023 00:00        
Đọc tin

Phụ lục đính kèm: Xem chi tiết

Bài viết được đánh giá:
Tổng số đánh giá: 2
 

Tin khác

breaker
QUY CHẾ QUẢN LÝ, THU CHI TIỀN CÔNG ĐỨC, TÀI TRỢ TẠI DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA THÁP BÀ PONAGAR 2023
Ngày 07/9/2023, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2123/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy chế quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ tại Di tích lịch sử văn hóa Tháp Bà Ponagar
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2023
Ngày 15/5/2023, Trung tâm Bảo tồn di tích ban hành Quyết định số 354/QĐ-BTDT về việc Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa
KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH KHÁNH HOÀ NĂM 2023
Ngày 23/02/2023, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 1533/KH-UBND về việc Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2023
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023 CỦA TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH TỈNH KHÁNH HÒA
Ngày 03/3/2023, Trung tâm Bảo tồn di tích ban hành Quyết định số 132/QĐ-BTDT về việc Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa
KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023 CỦA TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH TỈNH KHÁNH HÒA
Ngày 03/02/2023, Trung tâm Bảo tồn di tích ban hành Quyết định số 71/QĐ-BTDT về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa