Hotline: (0258) 3813 758
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ IV/2022
11/01/2023
Trung tâm Bảo tồn di tích công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý IV/2022
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023
30/12/2022
Ngày 30/12/2022, Trung tâm Bảo tồn di tích công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2023
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ III/2022
11/10/2022
Trung tâm Bảo tồn di tích công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý III/2022
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG NĂM 2022
12/07/2022
Trung tâm Bảo tồn di tích công khai dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH QUÝ II/2022
12/07/2022
Ngày 11/7/2022, Trung tâm Bảo tồn di tích công khai dự toán thu chi ngân sách Quý II/2022
QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021
29/04/2022
Ngày 26/4/2022, Trung tâm Bảo tồn di tích đã ban hành Quyết định số 244/QĐ-BTDT về việc Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH QUÝ I/2022
12/04/2022
Ngày 11/04/2022, Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa công khai dự toán thu chi ngân sách Quý I/2022
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021
25/02/2022
Ngày 25/02/2022, Trung tâm Bảo tồn di tích công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2021
QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NĂM 2022
08/01/2022
Ngày 07/01/2022, Trung tâm Bảo tồn di tích đã ban hành Quyết định số 15/QĐ-BTDT về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa