Hotline: (0258) 3813 758

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2023

15/05/2023 00:00        
Đọc tin

Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa: Xem chi tiết

Bài viết được đánh giá:
Tổng số đánh giá: 1
 

Tin khác

breaker
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC CƠ SỞ DỮ LIỆU DÙNG CHUNG TỈNH KHÁNH HÒA
Ngày 06/11/2023, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2652/QĐ-UBND về việc Ban hành danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Khánh Hòa
QUY CHẾ QUẢN LÝ, THU CHI TIỀN CÔNG ĐỨC, TÀI TRỢ TẠI DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA THÁP BÀ PONAGAR 2023
Ngày 07/9/2023, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2123/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy chế quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ tại Di tích lịch sử văn hóa Tháp Bà Ponagar
KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH KHÁNH HOÀ NĂM 2023
Ngày 23/02/2023, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 1533/KH-UBND về việc Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2023
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023 CỦA TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH TỈNH KHÁNH HÒA
Ngày 03/3/2023, Trung tâm Bảo tồn di tích ban hành Quyết định số 132/QĐ-BTDT về việc Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa
KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023 CỦA TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH TỈNH KHÁNH HÒA
Ngày 03/02/2023, Trung tâm Bảo tồn di tích ban hành Quyết định số 71/QĐ-BTDT về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ
Ngày 04/05/2022, Trung tâm Bảo tồn di tích ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022
Ngày 09/3/2022, Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 145/QĐ-BTDT về việc Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 của TTBTDT tỉnh Khánh Hòa