Hotline: (0258) 3813 758

NÂNG TẦM VĂN HÓA XỨ TRẦM

14/04/2022 00:00        
Đọc tin

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch đưa ra nhiều mục tiêu, giải pháp mang tính khả thi để xây dựng, phát triển văn hóa, con người của địa phương.

Dành sự quan tâm cho văn hóa

Cuối năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên phạm vi toàn quốc. Kế hoạch của UBND tỉnh nhằm hiện thực hóa chiến lược trên, cùng các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về phát triển văn hóa trên địa bàn tỉnh. Trong khoảng 8 năm tới, nền văn hóa của tỉnh hướng tới việc phát triển toàn diện, đồng bộ, bảo đảm hội nhập quốc tế, tạo động lực phát triển kinh tế và tận dụng tiềm năng du lịch của tỉnh. Cụ thể, các địa phương cấp huyện, cấp xã trong toàn tỉnh phấn đấu 100% có Trung tâm Văn hóa - Thể thao đạt tiêu chuẩn. Các thiết chế văn hóa - thể thao cấp thôn từng bước được quan tâm đầu tư xây dựng, ổn định về tổ chức, hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Những thiết chế văn hóa cấp tỉnh như: Bảo tàng; trung tâm biểu diễn nghệ thuật; trung tâm văn hóa - triển lãm; thư viện được xây dựng, cải tạo mới, ứng dụng công nghệ số trong trưng bày, triển lãm, trình diễn văn hóa, nghệ thuật.

fes-bien-nha-trang

Festival Biển Nha Trang - một sự kiện văn hóa lớn của tỉnh. Ảnh minh họa

Đối với các di tích cấp quốc gia, phấn đấu có 70% di tích được tu bổ, tôn tạo; con số này đối với di tích cấp tỉnh khoảng 80%; những di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia sẽ cố gắng xây dựng đề án, chương trình bảo vệ, phát huy giá trị đạt tỷ lệ 70%. Bên cạnh đó, bảo đảm ít nhất 90% người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và 90% các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi được hưởng thụ, tham gia các hoạt động văn hóa; hơn 85% các địa phương, cơ quan, đơn vị đạt được các danh hiệu trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và các phong trào thi đua, cuộc vận động về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Những đơn vị thực hiện hoạt động văn hóa, nhất là các đơn vị quản lý nhà nước về văn hóa - nghệ thuật, thực hành, trình diễn văn hóa nghệ thuật phải được tin học hóa 100%. Các ngành công nghiệp văn hóa gồm: điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, quảng cáo phấn đấu đóng góp 7% vào GDP của tỉnh và duy trì mức tăng trưởng trung bình hàng năm đạt 7%. Hàng năm, mức đầu tư cho văn hóa tối thiểu đạt 2% tổng chi ngân sách…

Triển khai 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp

Theo ông Nguyễn Thanh Hà - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, để đạt được mục tiêu đề ra, UBND tỉnh đã đưa ra 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần được các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ. Trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển, nâng tầm văn hóa, vấn đề nhìn nhận rõ vai trò, vị trí, đóng góp của văn hóa vào sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương rất quan trọng. Đối với các di sản văn hóa dân tộc, tỉnh tập trung đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi; gắn kết bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển du lịch. Trong đó, chú trọng phát triển tài nguyên văn hóa, lịch sử ở các di tích như: Tháp Bà Ponagar; Thành cổ Diên Khánh; hệ thống đình, chùa, miếu; bảo tàng ở Viện Hải dương học; bảo tàng Yersin ở Viện Pasteur Nha Trang; Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma; địa điểm lưu niệm tàu C235 - đường Hồ Chí Minh trên biển… Các hoạt động văn hóa dân gian như: lễ hội Tháp Bà Ponagar; biểu diễn nghệ thuật truyền thống bài chòi, tuồng, nhạc cụ dân tộc được quan tâm gìn giữ, phát huy. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng công tác sưu tầm, nghiên cứu, kiểm kê, phân loại di sản văn hóa phi vật thể và di sản tư liệu; phục hồi và bảo tồn một số loại hình di sản văn hóa phi vật thể, nghệ thuật truyền thống có nguy cơ mai một, ưu tiên di sản văn hóa các dân tộc.

Tỉnh cũng sẽ ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp văn hóa, sản phẩm văn hóa chủ lực, có tiềm năng, lợi thế; thúc đẩy phát triển các loại hình nghệ thuật đương đại, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành công nghiệp văn hóa; chủ động mở rộng hợp tác văn hóa với các nước, thực hiện đa dạng các hình thức văn hóa đối ngoại, đưa các quan hệ quốc tế về văn hóa đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Cùng với đó, tỉnh sẽ hoàn thành dự án đầu tư Thư viện tỉnh thành thư viện số và thư viện tự động hóa; phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về văn hóa nghệ thuật, bảo đảm kết nối, tích hợp đồng bộ với hệ cơ sở dữ liệu quốc gia; ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong quản lý, bảo vệ và phát huy di sản văn hóa.

Kế hoạch đưa ra 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp gồm: Nâng cao nhận thức, đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển văn hóa; hoàn thiện thể chế, chính sách, khung khổ pháp lý; xây dựng con người Khánh Hòa phát triển toàn diện; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc; hoàn thiện cơ chế thị trường trong lĩnh vực văn hóa, ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp văn hóa; chủ động hội nhập, tăng cường hợp tác, giao lưu quốc tế về văn hóa; tạo đột phá phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa; phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển trong lĩnh vực văn hóa.

 

Nguồn Khánh Hòa Online 

Bài viết được đánh giá:
Tổng số đánh giá: 2
 

Tin khác

breaker
GIÁM SÁT CÔNG TÁC BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC Ở KHÁNH SƠN
Sáng 2-6, Ban Dân tộc HĐND tỉnh Khánh Hòa thực hiện giám sát chuyên đề công tác quản lý nhà nước trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của các dân tộc trên địa bàn huyện Khánh Sơn.
GIÁM SÁT CÔNG TÁC BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC Ở KHÁNH VĨNH
Hiện nay, huyện Khánh Vĩnh có 2 di tích đã được xếp hạng cấp tỉnh. Hàng năm, huyện tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian truyền thống như: Hội diễn nghệ thuật quần chúng; liên hoan giọng hát hay các dân tộc thiểu số; giao lưu văn hóa các dân tộc; hội thi tuyên truyền di sản văn hóa…
GIÁM SÁT CÔNG TÁC BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC Ở NINH HÒA
Hiện nay, toàn thị xã có 21 dân tộc thiểu số, trong đó đông nhất là dân tộc Ê đê, chủ yếu sinh sống tập trung ở 2 xã Ninh Tây và Ninh Tân. Trên địa bàn thị xã có 3 di tích cấp quốc gia, 64 di tích cấp tỉnh. Các lễ hội truyền thống của người dân vẫn còn được lưu giữ và thực hành theo định kỳ hàng năm; các loại nhạc cụ, làn điệu dân ca truyền thống, tiếng nói, chữ viết của đồng bào vẫn còn được lưu giữ.
THỰC HIỆN VIỆC KIỂM KÊ DI TÍCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
Ngày 4-5, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản về chủ trương tổ chức thực hiện công tác kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh năm 2022. Theo đó, UBND tỉnh thống nhất việc tổ chức thực hiện công tác kiểm kê di tích theo đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao. Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai việc tổ chức thực hiện công tác kiểm kê di tích.
TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BẢO QUẢN, TU BỔ DI TÍCH LỊCH SỬ, VĂN HÓA, DANH LAM THẮNG CẢNH
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo về việc tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ phục hồi di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh theo Công văn 1083 ngày 31-3 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH TỈNH: ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC , XÂY DỰNG CƠ QUAN “AN TOÀN VỀ AN NINH TRẬT TỰ”
Những năm qua, Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh rất quan tâm đẩy mạnh thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), xây dựng cơ quan “An toàn về an ninh trật tự (ANTT)”, xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách, góp phần nâng cao chất lượng bảo tồn các di tích.
TỔ CHỨC HỘI THẢO VỀ BÌNH TÂY ĐẠI TƯỚNG TRỊNH PHONG TRONG THÁNG 7
Sở Văn hóa và Thể thao vừa ban hành Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học: Bình Tây Đại tướng Trịnh Phong - Lãnh tụ phong trào Cần Vương trên quê hương Khánh Hòa.
KHÁNH SƠN: ĐỂ CÁC DI TÍCH CÁCH MẠNG PHÁT HUY GIÁ TRỊ
Được hình thành trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, căn cứ cách mạng Tô Hạp (huyện Khánh Sơn) mang nhiều giá trị lịch sử to lớn. Điều đáng tiếc là việc phát huy những giá trị này trong cuộc sống hôm nay vẫn chưa xứng tầm.
KHẢO SÁT 3 ĐỊA ĐIỂM DI TÍCH LỊCH SỬ CÁCH MẠNG Ở KHÁNH SƠN
Ngày 22-3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa thực hiện chuyến khảo sát thực tế di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn huyện Khánh Sơn. Tham gia đoàn khảo sát còn có đại diện Sở Văn hóa và Thể thao, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Huyện ủy Khánh Sơn, Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh.
HƠN 40 NGHỆ NHÂN THAM GIA TẬP HUẤN THỰC HÀNH NGHI LỄ TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU THIÊN Y ANA
Sáng 20-3, Hội Bảo tồn Di sản văn hóa và Du lịch tâm linh tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tập huấn thực hành nghi lễ tín ngưỡng thờ Mẫu Thiên Y Ana trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi tập huấn có hơn 40 nghệ nhân đại diện cho 22 đoàn thực hành nghi lễ tín ngưỡng thờ Mẫu trong toàn tỉnh.