Hotline: (0258) 3813 758

QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

21/01/2021 00:00        
Đọc tin
Bài viết được đánh giá:
Tổng số đánh giá: 1
 

Tin khác

breaker
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ
Ngày 15/02/2022, Trung tâm Bảo tồn di tích ban hành Quyết định số 94/QĐ-BTDT về việc Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa
KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022 - TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH TỈNH KHÁNH HÒA
Ngày 26/01/2022, Trung tâm Bảo tồn di tích ban hành Quyết định số 63/QĐ-BTDT về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của TTBTDT tỉnh Khánh Hòa
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021
Ngày 05/4/2021, Trung tâm Bảo tồn di tích ban hành Quyết định số 67/QĐ-BTDT về việc Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021
Ngày 04/02/2021, Trung tâm Bảo tồn di tích ban hành Quyết định số 33/QĐ-BTDT về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Trung tâm Bảo tồn di tích
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ
Ngày 20/01/2023, Trung tâm Bảo tồn di tích ban hành Quyết định số 20/QĐ-BTDT về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ