Hotline: (0258) 3813 758

Thể lệ Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Di sản văn hoá tỉnh Khánh Hòa

07/06/2022 00:00        
Đọc tin

Bài viết được đánh giá:
Tổng số đánh giá: 3
 

Tin khác

breaker
Thông báo kết quả Cuộc thi Tìm hiểu Di sản văn hóa tuần 3
Căn cứ Thể lệ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Di sản văn hóa” của Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa, Ban Tổ chức xin thông báo kết quả cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Di sản văn hóa” tuần 3 (từ 30/06/2022 đến 05/7/2022)
Thông báo kết quả Cuộc thi Tìm hiểu Di sản văn hóa tuần 2
Căn cứ Thể lệ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Di sản văn hóa” của Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa, Ban Tổ chức xin thông báo kết quả cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Di sản văn hóa” tuần 2 (từ 22/06/2022 đến 29/6/2022)
Thông báo kết quả Cuộc thi Tìm hiểu Di sản văn hóa tuần 1
Căn cứ Thể lệ cuộc thi “Tìm hiểu Di sản văn hóa trực tuyến” của Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa, Ban Tổ chức xin thông báo kết quả cuộc thi “Tìm hiểu Di sản văn hóa trực tuyến” tuần 1 (từ 15/06/2022 đến 21/6/2022)
Hướng dẫn tham gia Cuộc thi Tìm hiểu Di sản văn hóa trực tuyến
Thí sinh tham gia Cuộc thi Tìm hiểu Di sản văn hóa của Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa thực hiện theo các bước hướng dẫn sau
Thông Báo Tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Di sản văn hóa tỉnh Khánh Hòa
Căn cứ Kế hoạch số 397 /KH-BTDT ngày 03/6/2022 của Trung tâm Bảo tồn di tích về tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Di sản văn hoá tỉnh Khánh Hòa, Trung tâm Bảo tồn di tích thông báo nội dung cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Di sản văn hóa
Kế Hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Di sản văn hóa tỉnh Khánh Hòa
Căn cứ kế hoạch tổ chức các hoạt động tìm hiểu di sản văn hoá năm 2022, Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Di sản văn hóa tỉnh Khánh Hòa