Đính kèm Công văn số 3236/SNV-CCHC ngày 13/12/2021 của Sở Nội vụ về việc phối hợp thông tin, tuyên truyền về điều tra sự hài lòng năm 2021 do Bộ Nội vụ chủ trì triển khai tại tỉnh: Xem tại đây