Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa: tại đây