.

Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa: tại đây