Địa điểm: Phân bố ở nhiều địa phương trong cả nước, nhiều nhất là Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nam Định được coi là một trong những địa phương có các trung tâm thờ thánh Mẫu Liễu Hạnh tiêu biểu.

Thời gian: diễn ra từ ngày mồng 3 đến ngày 10 tháng Ba âm lịch

Giá trị tiêu biểu: Di sản đã và đang góp phần quan trọng vào việc tạo ra sợi dây tinh thần liên kết các cộng đồng thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu. Bộ phận cấu thành của di sản góp phần vào khả năng thực hành di sản nói chung và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của nó ở các cấp độ khác nhau; đưa ra được những điểm tương đồng văn hóa giữa các cộng đồng và các nhóm người tham gia vào việc thờ Mẫu như là biểu tượng của lòng từ bi và độ lượng, cùng với đó là sự kết hợp của Đạo giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Thờ cúng Thánh Mẫu, biểu tượng người mẹ tối linh góp phần đề cao giá trị, vai trò của người phụ nữ trong đời sống gia đình và xã hội Việt Nam. Bên cạnh đó, thực hành lễ hội, lên đồng, hát văn với những yếu tố văn hóa nghệ thuật dân gian như trang phục, âm nhạc, múa… gắn với Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ, cũng là một phương thức lưu giữ lịch sử, di sản và bản sắc văn hóa của người Việt.

Năm công nhận: UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2016.

Tổng hợp tư liệu nguồn Cục Di sản Văn hóa

Tham khảo thêm tại: http://dch.gov.vn/pages/news/preview.aspx?n=1456&c=38