Địa điểm: Việt Nam, Campuchia, Hàn Quốc và Philippines.
Thời gian: được hình thành từ nền văn minh lúa nước.
Giá trị tiêu biểu: Nghi lễ và trò chơi Kéo co được thực hành rộng rãi trong văn hóa trồng lúa ở Đông và Đông Nam Á; là một tập quán xã hội có giá trị tạo ra sự bình đẳng; bản thân hồ sơ đề cử có giá trị như một dự án hợp tác giữa bốn quốc gia thành viên, cung cấp bằng chứng về giá trị của di sản này đối với việc khuyến khích đối thoại liên văn hóa.
Năm công nhận: UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2015.

Tổng hợp tư liệu Cục Di sản Văn hóa

Tham khảo thêm tại: http://dsvh.gov.vn/pages/news/preview.aspx?n=1041&c=38