Địa điểm: huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
Thời gian xây dựng: từ thế kỷ IV – XIII.
Giá trị tiêu biểu: là điển hình nổi bật về sự giao lưu văn hóa với sự hội nhập vào văn hóa bản địa. Những ảnh hưởng văn hóa bên ngoài, đặc biệt là nghệ thuật kiến trúc Ấn Độ giáo từ tiểu lục địa Ấn Độ; phản ảnh sinh động tiến trình phát triển của lịch sử văn hóa Chămpa trong lịch sử văn hóa Đông Nam Á.
Năm công nhận: UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 1999.

Tổng hợp tư liệu nguồn Cục Di sản Văn hóa

Tham khảo thêm tại: http://dsvh.gov.vn/pages/news/preview.aspx?n=337&c=27