I/ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH KHÁNH HÒA

Căn cứ Quyết định số 503/QĐ-SVHTTDL ngày 09/12/2012 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa (nay là Sở Văn hóa và Thể thao) quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Trung tâm Bảo tồn di tích.

Nội dung cụ thể như sau:

1/ Vị trí và chức năng

1.1. Vị trí :

Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa là đơn vị sự nghiệp, chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Văn hóa và Thể thao, được thành lập theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản giao dịch riêng.

1.2. Chức năng:

– Tổ chức điều tra, phát hiện, thống kê, lập hồ sơ di tích trình các cấp có thẩm quyền quyết định công nhận giá trị di tích; Phân loại, lưu trữ tài liệu di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo quy định của Luật Di sản văn hóa.

– Kiểm tra các di tích đã được xếp hạng, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân quản lý di tích trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện công tác bảo vệ, tu bổ di tích theo quy định.

– Tổ chức khai thác và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa các di tích, danh thắng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa phù hợp với chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh.

– Tổ chức các hoạt động dịch vụ tại di tích Tháp Bà, Hòn Chồng – Hòn Đỏ như: Giữ xe, cho thuê mặt bằng, giải khát, tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, quảng bá du lịch đáp ứng nhu cầu của khách đến tham quan và tăng nguồn thu sự nghiệp.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

– Phối hợp với phòng Quản lý di sản văn hóa tham mưu cho Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện quản lý nhà nước chuyên ngành trong lĩnh vực bảo vệ, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích, danh thắng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo quy định của Luật Di sản văn hóa.

– Tổ chức điều tra, khảo sát, thống kê, và lập hồ di tích trình các cấp có thẩm quyền quyết định xếp hạng di tích trên địa bàn tỉnh;

– Thực hiện công tác bảo vệ, tu bổ các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh theo kế hoạch được giao.

– Tổ chức các hoạt động dịch vụ: Trưng bày, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật; Phục vụ ẩm thực, giải khát…hỗ trợ cho hoạt động tại các di tích, phục vụ nhu cầu tham quan, học tập, nghiên cứu của nhân dân và du khách. Đồng thời, bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên, đóng góp nghĩa vụ thuế Nhà nước và tích lũy nguồn kinh phí đầu tư tôn tạo di tích theo kế hoạch được giao.

– Phối hợp với phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình; các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, ban quản lý các di tích, hướng dẫn tổ chức các lễ hội truyền thống lành mạnh, chống các hành vi lợi dụng lễ hội tuyên truyền mê tín dị đoan; vận động nhân dân và các tổ chức hoạt động quyên góp cho mục đích từ thiện, góp phần tôn tạo di tích.

– Phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở và các phòng Văn hóa – Thông tin huyện, thị, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Luật Di sản văn hóa và các văn bản pháp luật hiện hành; tham gia các hoạt động bảo tồn và tuyên truyền, giới thiệu để phát huy giá trị di tích, danh thắng trong địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

– Phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở, chính quyền địa phương và các đơn vị, tổ chức có liên quan tổ chức tốt lễ hội Tháp Bà truyền thống hàng năm. Vận động nhân dân, các tổ chức, cá nhân tài trợ, đóng góp công đức để tu bổ di tích, phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân.

– Phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính, phòng Quản lý Di sản thuộc Sở thẩm định các dự án bảo quản, tu bổ di tích cấp quốc gia, cấp tỉnh; dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích có khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường của di tích.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

II/ CƠ CẤU TỔ CHỨC TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH KHÁNH HÒA: 

– Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, thực hiện sự lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động chung của Trung tâm; chịu trách nhiệm trước Sở và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm Bảo tồn di tích theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: bảo tồn di tích; tổ chức kiểm kê, lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền công nhận xếp hạng di tích; kiểm tra các di tích đã được xếp hạng. Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị, thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền di sản văn hóa; chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng; bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật cán bộ viên chức theo phân cấp quản lý cán bộ; tổ chức tiếp công dân và giải quyết đơn thư tố cáo theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trực tiếp phụ trách và theo dõi chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Trung tâm: Phòng Nghiệp vụ Bảo tồn di tích; Ban Quản lý Di tích Tháp Bà Ponagar; Văn phòng Dịch vụ du lịch.

– Phó Giám đốc được Giám đốc phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác và trực tiếp phụ trách các phòng, ban chuyên môn có liên quan, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác được phân công. Trong phạm vi quyền hạn được giao, các Phó Giám đốc Trung tâm chủ động giải quyết công việc, nếu có vấn đề liên quan đến các lĩnh vực công tác khác thì chủ động phối hợp giải quyết.

+ Phó Giám đốc 1: Giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực khai thác dịch vụ tại di tích Tháp Bà và danh thắng Hòn Chồng; theo dõi các hoạt động hành chính quản trị; Thi đua – Khen thưởng; an ninh trật tự; hoạt động đối ngoại của Trung tâm. Trực tiếp phụ trách và theo dõi chỉ đạo các phòng chuyên môn: Phòng Hành chính – Quản trị; Ban Quản lý Danh thắng Hòn Chồng;

Phó Giám đốc 2: Giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực kế toán, tài chính; bảo vệ chuyên trách; công tác tu bổ di tích. Trực tiếp phụ trách và theo dõi chỉ đạo các phòng chuyên môn: Phòng Kế toán; Đội Bảo vệ chuyên trách.