Thực hiện Công văn số 1281/CATTT-QHPT ngày 22/9/2021 của Cục An toàn Thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông v/v thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATTT. Vừa qua, Cục An toàn thông tin đã phối hợp với các đơn vị liên quan sản xuất 04 tập phim sitcom tuyên truyền các nguy cơ, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho người sử dụng mạng.
Căn cứ Công văn số 2168/SVHTT-VP ngày 05/10/2021 của Sở Văn hóa và Thể thao, để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn thông tin, Trung tâm Bảo tồn di tích triển khai tuyên truyền các tập phim này nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo đảm an toàn thông tin tới mọi đối tượng sử dụng mạng. Chi tiết 04 tập phim được đăng tải trên trang Youtube An toàn không gian mạng, cụ thể như sau: