QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT, CÔNG BỐ DANH MỤC KIỂM KÊ DI TÍCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA.
Xem chi tiết tại đây:danh mục kiểm kê – UBND tỉnh