Sáng ngày 13 tháng 7, Trung tâm Bảo tồn di tích Khánh Hoà phối hợp với phòng Văn hóa- Thông tin huyện Vạn Ninh tổ chức hội nghị tập huấn về công tác bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

Quang cảnh hội nghị tập huấn bảo vệ phát huy giá trị di tích

Tham gia lớp tập huấn có 50 học viên là cán bộ phòng Văn hoá- Thông tin huyện, công chức Văn hóa- Xã hội xã, Trưởng và Phó ban Quản lý di tích . Tại lớp học các học viên được nghe báo cáo viên phổ biến Luật Di sản Văn hóa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hóa; Nghị định, Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản Văn hóa; Thông tư liên tịch hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích và thông tư Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Qua lớp tập huấn các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về di sản văn hóa, đặc biệt là lĩnh vực quản lý di tích. Đồng thời giúp các học viên có thêm những kỹ năng và kinh nghiệm triển khai có hiệu quả công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tại địa phương.

Yến Ngọc